Se alla

Ett Linköping tillgängligt för alla

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som alla andra till delaktighet och jämlikhet. Liberalerna vill att Linköping ska vara en lättillgänglig kommun. Det gäller inte bara den fysiska miljön utan också tillgång till information, kultur, politik och olika verksamheter.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår när det finns brister som begränsar en individs möjligheter att vara delaktig. Det är viktigt att det även finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Liberalerna vill att bra verksamheter synliggörs.

Att kunna vara aktiv på fritiden är en viktig del av att leva som andra, och det bidrar också till att behålla hälsan. För den enskilde kan tillgängligheten till hjälpmedel vara skillnaden mellan att passiviseras och att leva ett aktivt och självständigt liv. Därför ska hjälpmedelssortimentet styras av den enskildes behov.

I vårt Linköping vill vi:

  • att Linköpings kommun ska stödja den enskilde på dennes villkor,
  • att tillgänglighet ska genomsyra all verksamhet, där kommunen är involverad,
  • att individer, brukarorganisationer och andra ideella organisationer får möjlighet att medverka i och bidra till att verksamheter utvecklas,
  • arbeta aktivt med att bredda utbudet av fritidsaktiviteter och synliggöra bra verksamheter,
  • att den enskildes behov ska styra hjälpmedelsförskrivningen,
  • att det ska finnas boenden och daglig verksamhet med olika utformning och innehåll. Stöd och serviceinsatserna ska vara individuellt utformade,
  • höja habiliteringsersättningen till minst 20 kr/tim,
  • att Linköping ska vara mer generös med att bevilja färdtjänst utifrån den enskildes faktiska behov.