Se alla

Ett växande Linköping

Det är en stor efterfrågan på bostäder i Linköpings kommun, unga vill flytta hem-ifrån, äldre vill bo kvar i kommunen – men kanske i en mindre och mer praktisk bostad. Samtidigt kommer studenter och internationella forskare, nya svenskar och människor från andra delar av Sverige för att arbeta eller flytta tillbaka till sin hemstad.

För att möta dessa människors olika behov i varierande livssituationer krävs för det första att det byggs bostäder och för det andra, att det byggs med mångfald i utbudet både avseende storlek, kostnad och upplåtelseformer. Det behövs hyresrätter i varierande storlekar och med varierande hyror, bostadsrätter och äganderätter. Det måste även i Linköpings kommun ges möjlighet till att förverkliga sina boendedrömmar och attrahera mer resursstarka människor att vilja bo kvar och flytta till Linköping. För att motverka segregation måste varje område i görligaste mån möta olika boendebehov, vara trivsamma och attrahera människor i olika livssituationer.

Hur vi bygger i Linköping är minst lika viktigt som att vi bygger. Linköping är en fantastisk kommun med ett unikt kulturarv att förvalta och gestaltning och bevarande-frågor måste ha hög prioritet. Linköping ska fortsätta vara en attraktiv stad och bygga med god gestaltning och arkitektur. Förnyelse måste ske med hänsyn till varje områdes speciella karaktär, tätt men varsamt i den medeltida stadskärnan eller mer av trädgårdsstad och villabebyggelse där det lämpar sig.

 

I vårt Linköping vill vi:

  • bygga bort bostadsbristen,
  • öka andelen småhus som byggs,
  • bygga mindre bostäder med billigare hyra, fokus på en första lägenhet för ungdomar och studenter,
  • underlätta för den enskilde att bygga på sin tomt,
  • verka för en god gestaltning och hög estetik i byggandet med varierande arkitektur,
  • att när kommunen bygger bör vi tillämpa 1%-regeln i yttre miljö och genomföras av lokala kulturaktörer,
  • motverka segregation genom att i varje kvarter och område erbjuda varierande bebyggelse och upplåtelseformer,
  • minska tiden för att arbeta fram detaljplaner,
  • utveckla miljöerna kring vårt vatten i staden och tätorter så det kommer till större nytta för Linköpingsborna,
  • inrätta ett skönhetsråd.