Se alla

Idrott och fritid

Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för såväl folkhälsan som demokratisk fostran. Vi vill utveckla samarbetet med idrottsföreningarna i Linköping. Vi vill även öka utrymmet för fysiska aktiviteter på annat sätt än genom det traditionella föreningslivet, bland annat genom att skapa fler miljöer och bättre förutsättningar för spontanidrott. Det är viktigt att lyssna på ungdomarnas önskemål i utformandet av det kommunala fritidsutbudet. Fokus ska ligga på barns och ungdomars idrottande.

Den idéburna sektorn syftar till att främja ett värde, en idé, och bygger på engagemang och frivillighet. Ett sätt att stärka föreningarna och andra ideella aktörer i kommunen är med att skapa ett nätverk för civilsamhället. Nätverket ska verka för att synliggöra civilsamhället och dess betydelse för vårt samhälle tillsammans med offentlig och privat sektor.

I vårt Linköping vill vi:

  • rusta upp kommunens idrottslokaler genom att satsa mer pengar på eftersatt underhåll,
  • bygga fler idrottsanläggningar, rusta upp befintliga samt utveckla dessa till lokala mötesplatser,
  • få till en ny ishall i Linköping, då behovet av mer istid är stort,
  • skapa en paraplyorganisation för den idéburna sektorn, en variant av ”Möckelnföreningarna”
  • skapa fler miljöer för spontanidrott,
  • att e-sport ska få verka på samma villkor som övriga idrotter gällande föreningsstöd och dylikt,
  • ta ett helhetsgrepp kring de olika förenings- och anläggningsbidragen och utveckla ett modernt och starkt föreningsstöd som värdesätter idrotten och föreningslivets samhällsinsatser,
  • ge idrotter och föreningar som vill arbeta med jämställdhet extra stöd och resurser,
  • inrätta en fritidsbank.