Se alla

Integration

I en globaliserad värld med krig och oroligheter är det en självklarhet för oss som liberaler att Linköping ska erbjuda skydd till den som behöver. Linköping som är en expansiv kommun i en konkurrenskraftig region, ska därför bidra och ta emot nyanlända flyktingar.

När allt fler söker sig till Sverige ställs dock högre krav på en fungerande integrationspolitik. Att snabbt komma in på arbetsmarknaden och lära sig svenska språket är avgörande för en lyckad integration. Den liberala integrationspolitikens fokus är att ge var och en de verktyg som behövs för att växa, försörja sig själv och fullt ut delta i samhället. Detta sker genom en etablering där tidiga insatser i form av utbildning och praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser står i fokus. Utöver detta fokuserar den liberala integrationspolitiken på att mottagandet ska vara ordnat och rättssäkert och att framför allt barn och unga får en god chans att utvecklas i sitt nya land.

Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration i det svenska samhället. Det ska ges goda förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och ta del av de rättigheter och skyldigheter som finns. Passivitet och bidragsberoende måste minska, därför är det även viktigt att olika ersättningar från samhället kopplas till deltagande i olika insatser så som utbildning och praktik. Denna typ av motprestationer vid arbetsförmåga gäller både män och kvinnor i samma utsträckning.

I vårt Linköping vill vi:

  • att kommunen är ett föredöme som arbetsgivare genom att ta tillvara den resurs som människor med olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter utgör,
  • uppmuntra nyföretagande och egen försörjning bland nyanlända,
  • hitta nya och mer flexibla former att lära sig svenska,
  • verka för minskad segregation,
  • att samhällsinformation tillhandahålls där både skyldigheter och rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet betonas,
  • inrätta en föräldrautbildning med fokus på vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter,
  • främja ökade kontakter mellan skola och näringsliv, exempelvis kombination av SFI och arbete eller praktik,
  • arbeta nära civilsamhället och ta vara på medborgarnas engagemang i integrationsarbetet,
  • tydligare betona att det även finns ett eget ansvar,
  • öka integrationen genom fler riktade insatser mot arbete.