Se alla

En skola där alla når sin fulla potential

Vi liberaler vet att nyckeln till frihet är utbildning och egenförsörjning. Det är därför vi liberaler envist kämpar för en likvärdig och förstklassig skola. För det finns ingen bättre integrationspolitik, ingen mer effektiv jobbpolitik eller brottsförebyggande åtgärd än en riktigt bra skola. En skola med kunskapsfokus, höga förväntningar, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens och rimliga arbetsvillkor är avgörande för att vi ska lyckas.

På Linköpings skolor vill vi:

 • att lärare ska vara lärare och därför fortsätta vår framgångsrika satsning på heltidsmentorer,
 • införa särskilda undervisningsgrupper för elever med utmaningar och svårigheter,
 • att de elever som är i behov av särskilt stöd ska få undervisning av speciallärare,
 • utöka och skapar populära profiler på våra grundskolor,
 • stärka studie- och yrkesvägledningen så att eleverna kan göra väl underbyggda val,
 • skapa Second Chance School för elever som inte är behöriga till ett nationellt program eller inte har fullföljt gymnasiet,
 • fortsätta satsningen och utökar med fler idrotter på Linköpings Idrottsgymnasium,
 • satsa på att utveckla attraktiva yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet,
 • utöka satsningen på feriejobb för gymnasieungdomar,
 • göra en satsning på särskilt begåvade elever så att de kan nå sin fulla potential,
 • utöka platserna på våra resursskolor och specialklasser (IVAS) för elever med autismspektrumdiagnos,
 • utöka resurserna till särskolan,
 • att alla elever har tillgång till en fungerande elevhälsa,
 • ge gymnasieskolorna möjlighet att tillfälligt eller under längre period genomföra undervisning för elev i andra lokaler än på själva skolan för att säkerställa trygghet och för övriga elever och personal.

 

På Linköpings förskolor vill vi:

 • prioritera tidiga och samordnade insatser i förskolan,
 • att det finns förskollärare på alla förskolor,
 • att personalen får mer tid för varje barn,
 • införa språkförskola för nyanlända barn,
 • behålla och utökar med fler av de populära förskolebussarna.

Om du vill läsa mer om vad vi vill med Linköpings förskolor klicka här.

På Linköpings grund- och gymnasieskolor vill vi:

 • att lärare ska vara lärare och därför fortsätter vi vår framgångsrika satsning på heltidsmentorer,
 • utöka och skapar populära profiler på våra grundskolor,
 • införa särskilda undervisningsgrupper för elever med utmaningar och svårigheter,
 • satsa på att utveckla attraktiva yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet,
 • erbjuda Ung Företagsamhet (UF) till kommunens samtliga gymnasielever,
 • göra en satsning på särskilt begåvade elever så att de kan nå sin fulla potential,
 • ge gymnasieskolorna möjlighet att tillfälligt eller under längre period genomföra undervisning för elev i andra lokaler än på själva skolan för att säkerställa trygghet och för övriga elever och personal.

Om du vill läsa mer om vad vi vill med Linköpings grund- och gymnasieskolor klicka här.

På Linköpings vuxenutbildningar vill vi:

 • satsa på en väl utbyggd vuxenutbildning med kvalitet och med tydliga krav på svenska språket,
 • fortsätta satsningen på vuxenutbildning/SFI och stärker den genom ökad samverkan med yrkesprogram, tydliga krav, individfokus och svenska språket i centrum,
 • möta de krav som idag ställs på vuxenutbildningen.

Om du vill läsa mer om vad vi vill med Linköpings vuxenutbildningar klicka här.